მონაცემთა ბაზების მხარდაჭერა

ჩვენს ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს მონაცემთა ბაზების მხარდაჭერა. როგროც რელაციური ასევე NoSQL  -  Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis

  • პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და ბაზების შექმნა
  • კლასტერული ინფრასტრუქტურის და რეპლიკაციის გამართვა და მხარდაჭერა (RAC, DataGuard, PgPool etc,)
  • ბაზების წარმადობის გაუმჯობესება (Performance Tuning)
  • ინფორმაციის რეზერვირება და აღდგენა (Backup and Recovery)
  • ბაზების პაჩინგი და განახლება (patching/version upgrade)
  • მონაცემების მიგრაცია

თითქმის ყველა ვერსიისთვის და ყველა პლატფორმისთვის. მიუხედავათ იმისა თუ რა ტიპის მხარდაჭერა გაქვთ მომწოდებლისგან.